2500 28th Street - PO Box 57 - Slayton, MN 56172

First Presbyterian Church of Slayton

(507) 836-6277 2613 Linden Ave, Slayton, MN56172 http://www.slaypres.org/index.html